ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Tifogroup BV

  1. Tifogroup BV is een Naamloze Vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0686.636.274, met vestiging op Kuipweg 13, 8400 Oostende in België.

2. Toepasselijkheid 

2. Tifogroup BV bedenkt, ontwikkelt en beheert verschillende voetbalgerelateerde producten waaronder Tifogame. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, diensten en websites van Tifogroup, tenzij een product, dienst of website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt.

3. Elk bezoek aan de websites van Tifogroup is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de geraadpleegde website. Om te kunnen deelnemen aan Tifogame dient u zich steeds akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Tifogroup kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden. 

3. Intellectuele Eigendomsrechten

4. De op onze website verstrekte informatie, geleverde diensten en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten die exclusief behoren aan Tifogroup of waarop zij een licentie heeft.

5. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Tifogroup.

6. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

7. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Tifogroup gerechtigd een spel geheel of gedeeltelijk af te gelasten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

8. Tifogroup, de betrokken partners, sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die ontstaan of voortvloeien uit de spellen op tifogame.be.

9. Op alle producten van Tifogroup, waaronder Tifogame, is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de spellen zullen op basis van het Belgisch recht beslecht worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tifogroup BV.

10. Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van Tifogroup weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.

4. Spelers 

11. De website tifogame.be richt zich op particulieren.

12. Iemand die zich heeft ingeschreven op bovenvermelde websites wordt verder “eindgebruiker” genoemd.

13. Tifogroup behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen eindgebruikers op enig moment te diskwalificeren of personen van deelname aan spellen op www.tifogame.be te weigeren. Tifogroup is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een eindgebruiker één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden. 

14. Medewerkers van Tifogroup inclusief partners en/of sponsoren mogen wel deelnemen aan een spel op tifogame.be, maar komen niet in aanmerking voor eventueel beschikbare prijzen.  

15. Een eindgebruiker kan op de spellen van tifogame.be steeds gratis deelnemen. 

16. Wanneer een eindgebruiker wenst deel te nemen aan één of meerdere competities of spellen op tifogame.be dient hij/zij een account aan te maken op de website. 

17. De aanmaak van een account omvat het invoeren van persoonlijke gegevens (naam en voornaam en e-mailadres). Daarnaast wordt een gebruikersnaam en wachtwoord te worden toegevoegd om het account te voltooien. Tifogroup BV behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren. 

18. Voor het deelnemen aan de pronostieken op tifogame.be geldt een minimale leeftijd van 16 jaar. Tifogroup BV heeft te allen tijde het recht om een eindgebruiker te verzoeken om een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de betreffende eindgebruiker te verifiëren. Dit bewijs dient binnen 10 dagen te worden overgelegd. 

19. De spelersnaam van een eindgebruiker staat op naam van de eindgebruiker die deze heeft aangemaakt. Bij ongepast taalgebruik kan Tifogroup BV te allen tijde beslissen om de pronostiek te schrappen. Eindgebruikers zijn zich ervan bewust dat hun spelersnaam en pronostiek openbaar worden gemaakt. 

20. Het is voor een eindgebruiker niet toegelaten om met meerdere e-mailadressen deel te nemen. 

21. Alle informatie omtrent de opslag, beveiliging, gebruik en doelen van persoonlijke gegevens van eindgebruikers kan teruggevonden worden onder de sectie privacy.   

5. Pronostieken  

22. Tifogame.be biedt verschillende pronostieken aan. Deze pronostieken behandelen elk een eigen thema, gekoppeld aan een bedrijf, partner, sponsor of adverteerder. 

23. Een eindgebruiker kan steeds deelnemen in één of meerdere pronostieken die lopende zijn. Na het verstrijken van de pronostiek is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de pronostiek. 

24. Om deel te nemen aan één van de pronostieken moet de eindgebruiker zijn pronostiek bevestigen. De deelname is slechts geldig en opgeslagen wanneer een bevestigingskader verschijnt. 

25. Tifogroup BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een deelname niet werd bevestigd. 

26. Bij de deelnamebevestiging krijgt de eindgebruiker de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuwsbrief van de partner die de competitie sponsort. Het staat de gebruiker vrij om deze optie aan te vinken. De eindgebruiker kan zich hier ook steeds voor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in één van de mails of een mailtje te sturen naar info@tifogame.be. 

27. Een eindgebruiker kan zijn pronostiek steeds aanpassen tot 1 minuut voor de start van de pronostiek.

28. De einduitslagen zijn de uitslagen die door de Pro League worden bevestigd. In uitzonderlijke gevallen worden uitslagen aangepast of geschrapt door de Pro League. In deze gevallen behoudt Tifogroup BV het recht om op onafhankelijke basis te beslissen om de uitslag aan te passen of te behouden. 

29. Bij de afloop van een pronostiek word(en) de winnaar(s) door Tifogroup BV op de hoogte gebracht via mail naar het opgegeven mailadres. Er volgt een tweede mail met meer info en eventueel een derde mails waarin een deadline wordt voorgesteld. 

30. Indien er voor de opgegeven deadline in de derde mail geen antwoord volgt van de winnaar, vervalt zijn of haar recht op de prijs. 

31. Alle prijzen worden via de website tifogame.be gecommuniceerd naar de spelers. Tifogroup BV behoudt steeds het recht om deze prijzen aan te passen. 

32. Het uitreiken van prijzen gebeurt onder voorbehoud dat Tifogroup BV en/of haar partners niet bij wet of gerechtelijke uitspraak wordt gedwongen om het aanbieden van prijzen stop te zetten. 

33. Winnaars accepteren de prijzen zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen. 

34. In geval van betwistingen wordt geval per geval door de Tifogroup BV bekeken en gecommuniceerd aan de betrokken personen.   

6. Aansprakelijkheid 

35. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden (zoals hacking, cracking, virussen, technische storingen en andere internet gerelateerde problemen) buiten de wil van Tifogroup BV op elk ogenblik de organisatie van de wedstrijd te wijzigen, de wedstrijd te schorsen of stop te zetten.

36. Elke poging tot fraude, andere illegale handelingen of misbruik wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

37. In geen enkel geval kan Tifogroup BV noch enige derde aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade omtrent de aanduiding van de winnaars, deelneming aan en de organisatie van de wedstrijd.  

7. Privacy  

38. Tifogroup BV bewaart de gegevens van spelers om verschillende redenen. Daar zijn verplichte gegevens om het account van een eindgebruiker aan te maken, te registreren, te verifiëren, te bewaren en te beveiligen. Het correct invoeren van deze persoonlijke gegevens (naam, voornaam en e-mailadres) zijn een noodzakelijke voorwaarde om een geldig account aan te maken. Tifogroup BV behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

39. Tifogroup BV biedt een nieuwsbrief aan alle eindgebruikers aan. De keuze om deze nieuwsbrief te ontvangen is volledig vrij aan de eindgebruiker. Indien een eindgebruiker deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan hij zich daarvoor steeds uitschrijven via de uitschrijflink in één van de mails of via het versturen van een mailtje naar info@tifogame.be.

40. Wanneer een eindgebruiker op de hoogte wenst gehouden te worden via een nieuwsbrief van één van onze partners, dan kan hij zich daarvoor steeds aanmelden. Indien een eindgebruiker deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan hij zich daarvoor steeds uitschrijven via de uitschrijflink in één van de mails of via het versturen van een mailtje naar info@tifogame.be.

41. Tifogroup BV beschermt de gegevens van de eindgebruikers en zal deze op geen enkele manier doorspelen naar een derde partij zonder expliciete toestemming van de eindgebruiker.

42. Een eindgebruiker heeft het recht om ten alle tijden zijn gegevens op te vragen die bij Tifogroup BV bewaard worden.

43. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens te laten aanpassen door Tifogroup BV.

44. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Tifogroup BV bewaard worden, over te dragen naar een andere partij of dienst.

45. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Tifogroup BV worden bewaard, te laten wissen.

46. Een eindgebruiker heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

47. Tifogroup BV voorziet steeds een volledige en aangepaste privacyverklaring op alle websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van Tifogroup BV.

48. Tifogroup BV behoudt zich het recht om de inhoud van de privacyverklaring aan te passen, zonder in strijd te zijn met de regels van het Belgisch recht.