ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:

 • Account”: het geheel van persoonlijke registratiegegevens en aanmeldingsgegevens.
 • Algemene Voorwaarden“: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van haar eventuele bijlagen, die integraal en uitsluitend van toepassing is op de toegang tot en het gebruik van Tifogame.
 • Beschikbaarheid:” de tijdspanne gedurende dewelke Tifogame en/of het Account toegankelijk zijn voor de Gebruiker. Periodes van aangekondigde onderhoudssessies worden niet meegerekend ter bepaling van de totale Beschikbaarheid.
 • Tifogame“: het door Tifogroup aan de Gebruiker ter beschikking gesteld onlineplatform, alsmede de daarmee verband houdende verbeteringen, uitbreidingen, onderhoud, ondersteuning en wijzigingen.
 • Intellectuele Eigendomsrechten“: alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, tekening- en modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van de voormelde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.
 • Gebruiker“: de persoon die een Account aanmaakt en die gebruikmaakt van Tifogame en met wie aldus de onderhavige Overeenkomst wordt gesloten.
 • Gebruikersgegevens”: alle gegevens die de Gebruiker zelf op Tifogame uploadt.
 • Overeenkomst“: de overeenkomst die tot stand komt tussen Tifogroup en de Gebruiker door middel van de aanvaarding door deze laatste van de Algemene Voorwaarden.
 • Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme, aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen, sabotages, stakingen, epidemieën of pandemieën, onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten, enz.
 • Prijs”: hetgeen een Gebruiker kan winnen indien hij een Wedstrijd wint en zoals verder gespecifieerd op een Wedstrijdpagina.
 • Tifogroup“: Tifogroup BV, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Northlaan 13, België, en met ondernemingsnummer 0686.636.274.
 • Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat Tifogroup deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk heeft aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.
 • Wedstrijd”: iedere wedstrijd, in de vorm van pronostieken, die op Tifogame toegankelijk wordt gemaakt voor de Gebruiker, en waarmee een of meerdere Prijzen gewonnen kunnen worden door de Gebruikers.

2. Voorwaarden voor registratie 

2.1 Registratie op Tifogame is enkel toegelaten voor natuurlijke personen die wettelijk bekwaam zijn en die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

2.2 De Gebruiker wordt bij de registratie gevraagd om een geldig e-mailadres, een unieke gebruikersnaam, een wachtwoord, en zijn voor- en familienaam op te geven. De Gebruiker garandeert dat hij de correcte informatie zal opgeven. Bovendien garandeert de Gebruiker dat de gebruikersnaam niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, hetgeen impliceert dat de gebruikersnaam o.m. geen lasterlijke, bedreigende, beledigende, racistische, discriminerende, terroristische, vulgaire, pornografische of haatdragende inhoud mag bevatten.

2.3 Iedere natuurlijk persoon heeft recht op hoogstens één Account. Het aanmaken of beheren van meerdere Accounts door eenzelfde Gebruiker, is niet toegelaten.

2.4 Tifogroup heeft het recht om een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, zonder dat de Gebruiker enig recht kan doen gelden ten aanzien van Tifogroup, indien het vaststaat of als Tifogroup een redelijk vermoeden heeft dat:

 • Een Gebruiker niet de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, of had bereikt op het tijdstip van registratie.
 • De meegedeelde informatie, bedoeld in het tweede lid, onjuist is of indien de gebruikersnaam in strijd is met het tweede lid.
 • Een Gebruiker meer dan één Account heeft aangemaakt of beheert.

2.5 Door het tot stand komen van de Overeenkomst wordt de Gebruiker geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en derhalve volledig af te zien van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

3. Deelname aan Wedstrijden en winst van prijzen

3.1 De Gebruiker kan via Tifogame verschillende Wedstrijden spelen. Iedere Wedstrijd heeft een eigen thema dat gekoppeld is aan een bedrijf, partner, sponsor of adverteerder.

3.2 Zodra de Gebruiker een geldig Account heeft dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in Artikel 2, verkrijgt de Gebruiker de mogelijkheid om deel te nemen aan Wedstrijden.

3.3 Deelname door een Gebruiker aan een Wedstrijd is bovendien gratis.

3.4 De Gebruiker kan steeds deelnemen aan iedere Wedstrijd zolang de deelnameperiode nog loopt. Na het verstrijken van de deelnameperiode wordt de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd afgesloten.

3.5 Om deel te nemen aan een Wedstrijd, dient de Gebruiker een voorspelling in te geven op de desbetreffende Wedstrijdpagina. Deelname aan een Wedstrijd is enkel geldig zodra de deelname uitdrukkelijk wordt bevestigd via een bevestigingskader. Indien dit kader om de een of andere reden niet verschijnt of indien zich een ander probleem voordoet bij het deelnemen aan een Wedstrijd, dient de Gebruiker op eigen initiatief contact opnemen met Tifogroup (info@tifogame.be) om na te gaan of de deelname al dan niet is opgenomen in het systeem. Bij gebreke dit te doen, kan Tifogroup noch zijn contractuele partners worden aangesproken indien de deelname niet in het systeem was opgenomen om welke reden ook, en zal de Gebruiker geenszins enige Prijs kunnen opeisen zelfs indien hij mits geldige deelname de Wedstrijd zou gewonnen hebben.

3.6 De einduitslagen van een Wedstrijd zijn de uitslagen die door de officiële instanties (zoals de Pro League of andere voetbalbonden) worden bevestigd. In uitzonderlijke gevallen worden uitslagen aangepast of geschrapt door de betreffende instantie. In deze gevallen behoudt Tifogroup het recht om op discretionaire basis te beslissen om de uitslag aan te passen of te behouden.

3.7 Na afloop van een Wedstrijd wordt of worden de winnaar of winnaars door Tifogroup op de hoogte gebracht via e-mail op het opgegeven e-mailadres. Er volgt een tweede e-mail met bijkomende informatie omtrent de prijs en de winnaar of winnaars wordt of worden tevens via een derde e-mail op de hoogte gebracht op welke manier en binnen welke termijn hij de Prijs dient op te vragen.

3.8 Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de winnende Gebruiker om de gewonnen Prijs op te vragen op de wijze en binnen de termijn zoals meegedeeld in de e-mail bedoeld in het vorige lid. Bij gebreke deze instructies of termijn te volgen, verliest de winnende Gebruiker het recht om de Prijs te verkrijgen en behoudt Tifogroup zich het recht voor om de Prijs uit te delen aan een andere deelnemer.

4. Verplichtingen van de Gebruiker 

4.1 De Gebruiker garandeert dat hij de volgende handelingen niet zal stellen:

 • Iedere poging tot fraude, vervalsing of misleiding van het normale verloop van een Wedstrijd, al dan niet via technische procedés.
 • Het plegen, al dan niet gebruikmakend van Tifogame, van inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten zoals bedoeld in Artikel 5, of op de publiciteits- of privacyrechten van eender welke (derde) partij.
 • Het verwijderen of verdoezelen van de naam of het logo van Tifogroup, Tifogame of iedere andere commerciële benaming die Tifogroup aanbrengt.
 • Inhoud op te slaan of te verspreiden via Tifogame die lasterlijk, bedreigend, beledigend, racistisch, discriminerend, terroristisch, vulgair, pornografisch of haatdragend is.
 • Invoer van malware, spyware, virussen, Trojaanse paarden, wormen of soortgelijke software die Tifogame of het systeem of de computer van andere gebruikers of een andere derde partij kunnen beschadigen.
 • Het proberen om beveiligings- of authenticatiemaatregelen van Tifogame te wijzigen, te overtreden of te omzeilen.
 • Zonder toestemming, valse identificatiegegevens verstrekken of zich voor te doen als een andere gebruiker om toegang te krijgen tot een Account, computers of netwerken die verband houden met Tifogame.
 • De werking van Tifogame verstoren, bijvoorbeeld via een (automatisch) systeem.
 • Zich toegang verschaffen tot onderdelen van Tifogame waarvoor de Gebruiker niet bevoegd is.
 • Andere activiteiten die illegaal zijn of de rechten van anderen schenden.

4.2 De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn registratiegegevens en aanmeldingsgegevens met betrekking tot zijn Account. Hij verbindt zich er dan ook toe de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • De Gebruiker erkent dat de registratiegegevens en aanmeldingsgegevens met betrekking tot zijn Account strikt persoonlijk zijn en dus niet mogen doorgegeven worden aan eender welke andere persoon, noch mogen opgeschreven worden of in een onbeveiligd digitaal bestand bewaard worden.
 • De Gebruiker dient discreet te handelen wanneer hij zijn aanmeldingsgegevens van zijn Account ingeeft.
 • De Gebruiker mag geen derde partijen machtigen om zijn toestel te gebruiken terwijl de Gebruiker nog ingelogd is op zijn Account via dat toestel.

De Gebruiker dient het toestel dat hij gebruikt met oog op het gebruik van Tifogame, redelijkerwijze te beveiligen.

4.3 Indien een derde partij toegang en/of controle verkrijgt tot het Account en/of enige handeling met betrekking tot het Account stelt, en dit als gevolg van de schending door de Gebruiker van de bovengenoemde maatregelen, kan Tifogroup hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Indien een dergelijke onrechtmatige toegang, controle en/of handeling door een derde ingevolge de niet-naleving van de bovengenoemde maatregelen bovendien gepaard gaat met een onrechtmatig gebruik door deze derde van Tifogame in strijd met Artikel 1, zal de Gebruiker Tifogroup hiervoor vrijwaren overeenkomstig Artikel 8.

4.4 Ingeval van schending van de Gebruiker van dit artikel, is Tifogroup gerechtigd de toegang van de Gebruiker tot zijn Account zonder verwittiging op te schorten totdat de schending werd geremedieerd door de Gebruiker, dan wel het Account permanent te blokkeren en/of de Gebruiker te bannen van Tifogame

5. Intellectuele eigendomsrechten  

5.1 De Gebruiker erkent dat de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Tifogame en de daarmee gelinkte ontwerpen, software, logo’s, slogans, studies, tekeningen, schetsen, foto’s, bedrijfsplannen en -strategieën, websites, teksten, knowhow en andere methodieken integraal en exclusief aan Tifogroup toebehoren. De Gebruiker verkrijgt enkel het exclusieve, wereldwijde en vergoedingsvrije recht tot het gebruik van zijn persoonlijke Account conform deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Tenzij anders bepaald of toegestaan door dwingende wetgeving, is het de Gebruiker niet toegelaten om de items vermeld in het vorige lid, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, publiek mede te delen, te decompileren, te wijzigen, te vertalen, te verkopen, anderszins commercieel te exploiteren of om enig andere vermogensrechtelijke handeling daaromtrent te stellen, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tifogroup.

5.3 Bovendien is het de Gebruiker niet toegestaan om de items vermeld in het eerste lid op te slaan in een databank, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van deze items door de browser.

5.4 De Gebruiker verklaart dat hij ofwel eigenaar is van de Gebruikersgegevens, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten. Tifogroup wijst daaromtrent iedere verantwoordelijkheid af.

5.5 Niettegenstaande andersluidende bepalingen heeft Tifogroup het recht gegevens en andere informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot de levering, het gebruik en de prestaties van verschillende aspecten van Tifogame, het Account en de Gebruikersgegevens, en Tifogroup heeft bovendien het niet-exclusieve, vergoedingsvrije en wereldwijde recht (gedurende en na de looptijd van deze Overeenkomst) om de voormelde informatie te gebruiken:

 • Om een normale werking van Tifogame te kunnen leveren. Dit impliceert bv. dat de gebruikersnaam en profielfoto van de Gebruiker door Tifogroup moet worden opgeslagen zodat deze correct kunnen weergegeven worden.
 • Om Tifogame te verbeteren en voor andere ontwikkelings-, diagnostische en corrigerende doeleinden in verband met Tifogame.
 • Met oog op publicatie of het gebruik anderszins ter promotie van de commerciële activiteiten van Tifogroup (bv. op de website of op sociale mediakanalen), in welk geval de betrokken gegevens zoveel mogelijk worden gepseudonimiseerd, geaggregeerd of geanonimiseerd.

6. Aansprakelijkheid 

6.1 De Gebruiker dient Tifogame en het Account te gebruiken overeenkomstig de instructies, handleidingen of andere documentatie die door Tifogroup beschikbaar wordt gesteld, of die redelijkerwijs gangbaar of gebruikelijk zijn. Tifogroup is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutieve gebruik van Tifogame door de Gebruiker

6.2 Tifogroup levert alle redelijke inspanningen om een voldoende mate van Beschikbaarheid te leveren van Tifogame en het Account, en ingeval van een niet-Beschikbaarheid levert Tifogroup alle redelijke inspanningen om het probleem zo snel mogelijk op te loss Tifogroup garandeert echter niet dat Tifogame of het Account ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden Tifogame en het Account ter beschikking gesteld zoals gedefinieerd onder “Beschikbaarheid” en in de staat waarin deze zich bevinden. Tifogroup wijst dan ook alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, met inbegrip van, niet beperkt tot, garanties inzake Beschikbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

6.3 Behoudens ingeval van opzettelijke fout, zijn Tifogroup, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winst-, omzet- of inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, vorderingen van derden, schade door vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden in ter beschikking gestelde teksten of documentatie. Tifogroup is niet aansprakelijk ten aanzien van de Gebruiker voor zware of opzettelijke fouten begaan door werknemers, freelancers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten.

6.4 Behoudens ingeval van opzettelijke fout, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Tifogroup, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Tifogroup is verzekerd.

6.5 Indien Tifogroup, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, ongeacht of de Overmacht voorzienbaar was, is Tifogroup in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is Tifogroup in dat geval gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

6.6 Iedere aanspraak van de Gebruiker tot schadevergoeding lastens Tifogroup (met inbegrip van haar bestuurders, vennoten en verbonden personen of entiteiten) vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Gebruiker gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 

7. Duur en beëindiging  

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De Gebruiker kan de Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door zijn Account stop te zetten.

7.2 De Gebruiker erkent dat de volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding zullen geven tot de ontbinding van de Overeenkomst ten nadele van de Gebruiker, tenzij Tifogroup schriftelijk afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Tifogroup gerechtigd is:

 • Enige schending van Artikel 4 tot en met Artikel 5.
 • Iedere andere inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst die de Gebruiker niet remedieert binnen 15 dagen nadat de Gebruiker door Tifogroup schriftelijk aangemaand is hiertoe.

7.3 Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid.

8. Vrijwaring  

8.1 De Gebruiker gaat ermee akkoord Tifogroup, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden en schikkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of beweerdelijk het gevolg zijn van gedragingen die een inbreuk vormen op een bepaling van Artikel 4 tot en met Artikel 5.

9. Bescherming van persoonsgegevens  

zie : https://www.tifogame.be/nl/privacy-policy

10. Varia

10.1 De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

10.2 Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Tifogroup.

10.3 Tifogroup behoudt zich het recht voor om de samenstelling van Tifogame en/of deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. In voorkomend geval zal Tifogroup de Gebruiker hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren via een kennisgeving op Tifogame en/of per e-mailbericht.