PODMÍNKY A PODMÍNKY

  1. Definice

1.1 V těchto obecných podmínkách mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

– „Účet“: soubor osobních registračních údajů a přihlašovacích údajů.

 

– „Obecné obchodní podmínky“: tyto obecné obchodní podmínky, včetně příloh, pokud existují, které se integrovaně a výhradně vztahují k přístupu a používání Tifogame.

 

– „Dostupnost“: období, po které je Tifogame a/nebo Účet přístupný uživateli. Období oznámených údržbových sezení se nepočítá při určování celkové dostupnosti.

 

– „Tifogame“: označuje online platformu, kterou uživateli poskytuje Tifogroup, stejně jako související vylepšení, rozšíření, údržbu, podporu a modifikace.

 

– „Práva duševního vlastnictví“: zahrnuje všechna stávající a budoucí práva duševního vlastnictví, jako jsou autorská práva, ochranné známky, práva k designu, patenty, know-how, obchodní tajemství, všechny žádosti o ochranu nebo registraci výše uvedených práv a všechny jejich rozšíření a obnovy existující kdekoli ve světě, stejně jako všechna další práva duševního vlastnictví chráněná platným právem.

 

– „Uživatel“: osoba, která vytvoří Účet a používá Tifogame, s níž je tedy uzavřena tato Smlouva.

 

– „Uživatelská data“: jakékoli údaje nahrávané uživatelem samotným na Tifogame.

 

– „Smlouva“: smlouva uzavřená mezi Tifogroup a uživatelem prostřednictvím jeho přijetí Obchodních podmínek.

 

– „Vyšší moc“: jakékoli události nebo okolnosti mimo rozumnou kontrolu a bez viny postižené strany, které dočasně nebo trvale brání postižené straně ve (dalším) plnění jejích smluvních povinností. Mezi takové události nebo okolnosti patří, ale nejsou omezeny na: nepokoje, války, teroristické činy, zemětřesení, povodně, požáry a jiné přírodní katastrofy, sabotáže, stávky, epidemie nebo pandemie, přerušení a poruchy počítačových zařízení apod.

 

– „Cena“ znamená to, co si uživatel může vyhrát, pokud vyhraje předpovědní soutěž, jak je dále specifikováno na stránce předpovědní soutěže.

 

– „Tifogroup“: Tifogroup BV, se sídlem v 8400 Oostende, Northlaan 13, Belgie, a s identifikačním číslem společnosti 0686.636.274.

 

– „Důvěrné informace“ znamenají veškeré informace, které jsou považovány za důvěrné stranami, ať už Tifogroup je jasně označil jako důvěrné nebo vlastnické, nebo proto, že by informace vzhledem k povaze informací nebo okolnostem rozumně měly být považovány za důvěrné. Důvěrné informace zahrnují, ale nejsou omezeny na informace, které nejsou běžně známé veřejnosti, jako jsou obchodní tajemství, know-how, obchodní plány a strategie, personální údaje a finanční informace.

 

– „Předpovědní soutěž“ znamená jakoukoli soutěž ve formě předpovědí, která je uživateli přístupná na Tifogame, prostřednictvím které jedno nebo více cen mohou být vyhrány uživateli.

 

  1. Podmínky registrace

2.1 Registrace na Tifogame je povolena pouze fyzickým osobám, které jsou právně způsobilé a dosáhly plnoletosti 16 let.

 

2.2 Při registraci je uživatel požádán o poskytnutí platné e-mailové adresy, unikátního uživatelského jména, hesla, křestního a příjmení. Uživatel garantuje, že poskytne správné informace. Kromě toho uživatel zaručuje, že uživatelské jméno není v rozporu s veřejným pořádkem ani morálkou, což znamená, že uživatelské jméno nesmí obsahovat například žádný hanlivý, hrozivý, urážlivý, rasistický, diskriminační, teroristický, vulgární, pornografický nebo nenávistný obsah.

 

2.3 Každá fyzická osoba má nárok na maximálně jeden účet. Vytvoření nebo správa více účtů jedním uživatelem není povolena.

 

2.4 Tifogroup má právo dočasně nebo trvale blokovat účet, aniž by uživatel mohl uplatňovat jakékoli právo proti Tifogroup, pokud je zjištěno, nebo pokud má Tifogroup rozumné podezření, že:

 

– Uživatel nedosáhl, nebo dosáhl, plnoletosti 16 let v době registrace.

 

– Poskytnuté informace uvedené ve druhém odstavci jsou nesprávné, nebo pokud uživatelské jméno porušuje druhý odstavec.

 

– Uživatel vytvořil nebo spravuje více než jeden účet.

 

2.5 Uzavřením smlouvy je uživatel považován za to, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky a tímto zcela odstupuje od použití vlastních obecných obchodních podmínek.

 

  1. Účast na předpovědních soutěžích a výhra cen

 

3.1 Uživatel může hrát různé předpovědní soutěže prostřednictvím Tifogame. Každá hra má své vlastní téma spojené s firmou, partnerem, sponzorem nebo inzerentem.

 

3.2 Jakmile uživatel má platný účet, který splňuje podmínky stanovené v článku 2, získává možnost účastnit se těchto soutěží.

 

3.3 Účast uživatele v soutěži je také zdarma.

 

3.4 Uživatel se může vždy účastnit každé soutěže, pokud je doba účasti stále probíhá. Po skončení doby účasti je možnost účastnit se soutěže uzavřena.

 

3.5 Pro účast na soutěži musí uživatel zapsat předpověď na příslušné stránce soutěže. Účast v soutěži je platná pouze tehdy, když je účast explicitně potvrzena pomocí potvrzovacího okna. Pokud se toto okno nezobrazí z jakéhokoli důvodu, nebo pokud vznikne jakýkoli jiný problém při účasti v soutěži, uživatel by měl na vlastní iniciativu kontaktovat Tifogroup (info@tifogame.be), aby ověřil, zda byla účast zaznamenána v systému, nebo ne. V opačném případě nebudou Tifogroup ani její smluvní partneři zodpovědní, pokud účast nebyla zaznamenána v systému z jakéhokoli důvodu, a uživatel nebude moci uplatnit žádnou cenu, i kdyby soutěž vyhrál s platnou účastí.

 

3.6 Výsledky zápasu jsou ty potvrzené oficiálními orgány (jako je Pro League nebo jiné fotbalové asociace). Výsledky jsou výjimečně v případě potřeby upraveny nebo smazány příslušným orgánem. V těchto případech si Tifogroup vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení upravit nebo zachovat výsledky.

 

3.7 Po skončení soutěže budou vítěz nebo vítězové informováni Tifogroup prostřednictvím e-mailu na poskytnutou e-mailovou adresu. Druhý e-mail bude odeslán s dalšími informacemi o ceně a vítěz bude také informován třetím e-mailem o způsobu a lhůtě pro uplatnění ceny.

 

3.8 Je výhradní odpovědností vítězného uživatele uplatnit cenu způsobem a v rámci lhůty stanovené v e-mailu odkazujícím na předchozí odstavec. Nedodržení těchto pokynů nebo lhůty znamená, že vítězný uživatel ztratí právo na získání ceny, a Tifogroup si vyhrazuje právo cenu rozdělit jinému účastníkovi.

 

  1. Povinnosti uživatele

4.1 Uživatel zaručuje, že neprovede následující činy:

 

– Jakýkoliv pokus o podvod, zkreslení nebo zavádění normálního průběhu předpovědní soutěže, ať už technickými prostředky nebo jinak.

 

– Porušení nebo používání Tifogame nebo ne, porušení práv duševního vlastnictví uvedených v článku 5, nebo práv na publicitu nebo ochranu soukromí jakéhokoli (třetího) subjektu.

 

– Odstranění nebo zastírání jména nebo loga Tifogroup, Tifogame, nebo jiné obchodní označení používaného Tifogroup.

 

– Ukládání nebo šíření obsahu prostřednictvím Tifogame, který je hanlivý, hrozivý, urážlivý, rasistický, diskriminační, teroristický, vulgární, pornografický nebo nenávistný.

 

– Vstup škodlivého softwaru, špehovacího softwaru, virů, trojských koní, červů nebo podobného softwaru, který by mohl poškodit Tifogame nebo systém nebo počítač jiných uživatelů nebo kterékoli třetí strany.

 

– Pokusit se modifikovat, porušit nebo obejít jakékoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření Tifogame.

 

– Bez povolení poskytnout falešné identifikační informace nebo vydávat se za jiného uživatele, aby získal přístup k jakémukoli účtu, počítačům nebo sítím souvisejícím s Tifogame.

 

– Vměšování se do provozu Tifogame, například prostřednictvím (automatického) systému.

 

– Přístup ke částem Tifogame, ke kterým uživatel není oprávněn.

 

– Jiné činnosti, které jsou nelegální nebo porušují práva ostatních.

 

4.2 Uživatel je výhradně zodpovědný za udržování důvěrnosti svých registračních údajů a přihlašovacích údajů týkajících se jeho účtu. Proto se zavazuje dodržovat následující opatření:

 

– Uživatel uznává, že registrační údaje a přihlašovací údaje týkající se jeho účtu jsou přísně osobní a proto nesmějí být předány žádné jiné osobě, ani nesmí být zapsány nebo uloženy v nezabezpečeném digitálním souboru.

 

– Uživatel musí jednat obezřetně při zadávání přihlašovacích údajů svého účtu.

 

– Uživatel nemůže oprávnit třetí osoby k používání svého zařízení, pokud je stále přihlášen pomocí svého účtu prostřednictvím tohoto zařízení.

 

– Uživatel musí rozumně zabezpečit zařízení, které používá k účelu používání Tifogame.

 

4.3 Pokud třetí strana získá přístup a/nebo kontrolu k účtu a/nebo provede jakýkoli akt související s účtem a je to způsobeno porušením uživatelem výše uvedených opatření, Tifogroup za to nenese odpovědnost. Navíc, pokud takový neoprávněný přístup, kontrola a/nebo akce třetí strany v důsledku nedodržení výše uvedených opatření je doprovázena neoprávněným použitím takové třetí strany Tifogame v rozporu s článkem 4.1, uživatel bude Tifogroupu tímto uvedeným důvodem náhrady škody v souladu s článkem 8.

 

4.4 V případě porušení uživatelem tohoto článku má Tifogroup právo dočasně pozastavit přístup uživatele k jeho účtu bez upozornění, dokud uživatel nedoplní porušení, nebo trvale blokovat účet a/nebo zakázat uživateli přístup k Tifogame.

 

  1. Práva duševního vlastnictví

5.1 Uživatel uznává, že práva duševního vlastnictví týkající se Tifogame a souvisejících designů, softwaru, log, slogany, studií, kreseb, fotografií, podnikatelských plánů a strategií, webových stránek, textů, know-how a jiných metodologií náleží integrálně a výhradně Tifogroup. Uživatel získává pouze exkluzivní, celosvětové a bezplatné právo na použití svého osobního účtu v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

 

5.2 Pokud není stanoveno jinak nebo povoleno povinným právem, uživatel nesmí reprodukovat, veřejně sdělovat, dekompilovat, modifikovat, překládat, prodávat, jinak komerčně využívat nebo provádět jakýkoliv jiný majetkový čin v souvislosti s položkami uvedenými v předchozím odstavci, celých nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu Tifogroup.

 

5.3 Dále uživatel není oprávněn ukládat položky uvedené v prvním odstavci do databáze, s výjimkou automatického ukládání těchto položek prohlížečem.

 

5.4 Uživatel prohlašuje, že je buď vlastníkem uživatelských dat, nebo že získal souhlas nositelů příslušných práv duševního vlastnictví k jejich použití. Tifogroup odmítá jakoukoli odpovědnost v tomto ohledu.

 

5.5 Bez ohledu na cokoliv jiného má Tifogroup právo shromažďovat a analyzovat data a další informace týkající se poskytování, používání a výkonnosti různých aspektů platformy Tifogame, účtu a uživatelských dat, a Tifogroup dále má nevýhradní, bezplatné a celosvětové právo (během a po ukončení platnosti této Smlouvy) používat zmíněné informace:

 

– Pro zajištění běžného provozu Tifogame. To znamená například, že jméno uživatele a profilový obrázek uživatele musí být uloženy Tifogroupem, aby mohly být správně zobrazeny.

 

– Pro zlepšení Tifogame a pro jiné vývojové, diagnostické a korektivní účely související s Tifogame.

 

– Pro účely zveřejnění nebo jiného využití k propagaci obchodních aktivit Tifogroup (například na webových stránkách nebo na sociálních mediálních kanálech), v takovém případě budou příslušná data pseudonymizována, agregována nebo anonymizována v co největší míře.

 

  1. Zodpovědnost

6.1 Uživatel musí používat Tifogame a účet v souladu s jakýmikoli pokyny, manuály nebo jinou dokumentací zpřístupněnou Tifogroupem nebo které jsou rozumně obvyklé. Tifogroup nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití Tifogame.

 

6.2 Tifogroup vynakládá veškeré rozumné úsilí k poskytnutí dostatečné úrovně dostupnosti Tifogame a účtu a v případě jakékoli nedostupnosti Tifogroup vynakládá veškeré rozumné úsilí k co nejrychlejšímu vyřešení problému. Tifogroup však nezaručuje, že Tifogame nebo účet budou nepřerušené nebo bezchybné. Kromě vyjádřených ustanovení jsou Tifogame a účet k dispozici podle definice „Dostupnost“ a ve stavu, v jakém jsou. V souladu s tím Tifogroup odmítá veškeré záruky, vyjádřené nebo implicitní, včetně, ale neomezujíc se na záruky dostupnosti, kvality a vhodnosti pro konkrétní účely.

 

6.3 Kromě případů úmyslného zanedbání Tifogroup, jeho orgány, zaměstnanci, zástupci a přidružené osoby nebudou nést odpovědnost za žádné škody, ani nebude povinný je zaplatit, za jakoukoli nehmotnou, nepřímou nebo následnou škodu, včetně (bez omezení) ztráty zisku, příjmů nebo příjmů, administrativních nebo personálních nákladů, zvýšených režijních nákladů, nároků třetích stran, škod způsobených chybami, nepřesnostmi, opomenutími nebo dvojsmyslnostmi v jakémkoli textu nebo poskytnuté dokumentaci. Tifogroup nebude nést odpovědnost uživateli za hrubé nebo úmyslné pochybení zaměstnanců, spolupracovníků, spolupracovníků a/ nebo zástupců při výkonu jejich profesní činnosti.

 

6.4 Kromě případů úmyslného zanedbání bude celková smluvní a mimosmluvní odpovědnost Tifogroup, jeho orgánů, zaměstnanců, zástupců a přidružených osob za všechny nároky vznikající během trvání dohody vždy omezena na částku, pro kterou je Tifogroup pojištěn.

 

6.5 Pokud jsou Tifogroup, jeho orgány, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a přidružené společnosti překáženi výkonem nebo pokračováním výkonu dohody Force Majeure trvalého nebo dočasného charakteru, ať už byla nebo nebyla Force Majeure předvídatelná, Tifogroup za to nebude nést žádnou odpovědnost. Navíc bude v takovém případě Tifogroup oprávněn bez jakékoli povinnosti platit škodu ukončit dohodu celou nebo zčásti prostřednictvím písemného upozornění bez soudního zásahu.

 

6.6 Jakékoli nároky uživatele na náhradu škody proti Tifogroup (včetně jeho ředitelů, partnerů a přidružených osob nebo subjektů) zaniknou ex lege, pokud nebudou předloženy před příslušným soudem do jednoho roku od okamžiku, kdy uživatel věděl o skutečnostech, na kterých nárok spočívá, nebo když byly tyto skutečnosti rozumně známy uživateli.

  1. Doba trvání a ukončení

7.1 Dohoda je uzavřena na neurčitou dobu. Uživatel může dohodu kdykoli ukončit tím, že zruší svůj účet.

 

7.2 Uživatel uznává, že následující okolnosti povedou k ukončení dohody ex lege na úkor uživatele, pokud Tifogroup tento zánik neodvolá písemně a bude se snažit o plnění dohody, k čemuž má Tifogroup právo:

 

– Jakékoli porušení článků 4 až 5.

 

– Jakékoli jiné porušení podmínek dohody, které uživatel nepřekoná do 15 dnů od toho, co byl Tifogroupem písemně vyzván, aby tak učinil.

 

7.3 Všechny části této dohody, které svou povahou přežijí zrušení, přežijí zrušení, včetně, ale neomezujíc se na, povinnosti mlčenlivosti, odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti.

  1. Ochrana

8.1 Uživatel souhlasí s tím, že bude odškodňovat a zastavit Tifogroup, jeho orgány, zaměstnance, nezávislé dodavatele a přidružené osoby od všech a jakýchkoli nároků, závazků a dohod, včetně, bez omezení, rozumných právních a účetních poplatků, vzniklých v důsledku nebo domnělých výsledkem jednání, které porušuje jakékoliv ustanovení článků 4 až 5.

  1. Ochrana osobních údajů

https://www.tifogame.be/en/privacy-policy

  1. Různé

 

10.1 Neplatnost, neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek však bude mít svůj maximální přípustný účinek a nebude ovlivňovat platnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek a nebude vést k neplatnosti těchto ustanovení.

 

10.2 Tato dohoda podléhá výhradně belgickému právu. Jakýkoli spor bude podléhat výhradní jurisdikci soudů se sídlem na úřadu Tifogroup.

 

10.3 Tifogroup si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení Tifogame a/nebo těchto obchodních podmínek. V případě potřeby Tifogroup informuje uživatele o tomto změně v přiměřeném předstihu prostřednictvím oznámení na Tifogame a/nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.