PODMIENKY A PODMIENKY

  1. Definície

1.1 V týchto všeobecných podmienkach majú nasledujúce uvedené termíny nasledujúci význam:

 

– „Účet“: súbor osobných registračných údajov a prihlasovacích údajov.

 

– „Všeobecné podmienky a podmienky“: tieto všeobecné podmienky a podmienky, vrátane ich príloh, ak existujú, ktoré sa uplatňujú integrovane a výlučne na prístup k Tifogame a na jeho používanie.

 

– „Dostupnosť“: obdobie, počas ktorého je Tifogame a/alebo Účet prístupný pre používateľa. Obdobia oznamovaných údržbových relácií sa nezapočítavajú pri stanovení celkovej Dostupnosti.

 

– „Tifogame“: online platforma dostupná používateľovi od spoločnosti Tifogroup, ako aj súvisiace vylepšenia, rozšírenia, údržba, podpora a úpravy.

 

– „Práva duševného vlastníctva“: všetky získané a budúce práva duševného vlastníctva, vrátane, ale nie obmedzené na autorské práva, ochranné známky, práva na dizajn, patenty, know-how, obchodné tajomstvá, všetky žiadosti o ochranu alebo registráciu vyššie uvedených práv a všetky ich predĺženia a obnovy existujúce kdekoľvek na svete, a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva chránené príslušným právom.

 

– „Používateľ“: osoba, ktorá vytvorí Účet a používa Tifogame a s ktorou sa takto uzavrie aktuálna Zmluva.

 

– „Používateľské údaje“: akékoľvek údaje nahrané samotným používateľom na Tifogame.

 

– „Zmluva“: zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Tifogroup a používateľom prostredníctvom akceptácie Podmienok a podmienok.

 

– „Nepodmienečná udalosť“: akákoľvek udalosť alebo okolnosť mimo rozumného kontrolu a bez viny postihnutého subjektu, ktorá dočasne alebo trvalo bráni postihnutému subjektu v (ďalšom) plnení jeho zmluvných povinností. K takýmto udalostiam alebo okolnostiam patrí, ale nie sú obmedzené na: nepokoje, vojny, akt terorizmu, zemetrasenia, povodne, požiare a iné prírodné katastrofy, sabotáže, štrajky, epidémie alebo pandémie, prerušenia a poruchy počítačových zariadení atď.

 

– „Cena“ znamená to, čo môže používateľ vyhrať, ak vyhrá predikčnú súťaž a ďalej je špecifikovaný na stránke predikčnej súťaže.

 

– „Tifogroup“: spoločnosť Tifogroup BV, so sídlom na adrese 8400 Ostende, Northlaan 13, Belgicko, a s IČO 0686.636.274.

 

– „Dôverné informácie“: akékoľvek informácie, ktoré sú považované za dôverné stranami, buď preto, že ich Tifogroup jednoznačne označil ako dôverné alebo vlastnícke, alebo preto, že informácie by mali byť vzhľadom na povahu informácií alebo okolnosti primerane považované za dôverné. Dôverné informácie zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na informácie, ktoré nie sú všeobecne známe verejnosti, ako sú obchodné tajomstvá, know-how, obchodné plány a stratégie, personálne údaje a finančné informácie.

 

– „Predikčná súťaž“ znamená akúkoľvek súťaž vo forme predikcií, ktorá je používateľovi dostupná na Tifogame a prostredníctvom ktorej môžu používatelia vyhrať jednu alebo viacero cien.

  1. Podmienky pre registráciu

2.1 Registrácia na Tifogame je povolená iba fyzickým osobám, ktoré sú právne spôsobilé a dosiahli plnoletosť vo veku 16 rokov.

 

2.2 Pri registrácii je používateľ požiadaný o poskytnutie platnej e-mailovej adresy, unikátneho používateľského mena, hesla, krstného a priezviska. Používateľ garantuje, že poskytne správne informácie. Okrem toho používateľ zaručuje, že používateľské meno nie je v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou, čo znamená, že používateľské meno nesmie obsahovať medzi iným žiadny pohoršlivý, vyhrážajúci, urážlivý, rasistický, diskriminačný, teroristický, vulgárny, pornografický alebo nenávistný obsah.

 

2.3 Každá fyzická osoba má nárok na maximálne jeden účet. Vytváranie alebo správa viacerých účtov tým istým používateľom nie je povolená.

 

2.4 Spoločnosť Tifogroup má právo dočasne alebo trvalo zablokovať účet, bez toho aby používateľ mohol uplatňovať akékoľvek právo voči spoločnosti Tifogroup, ak je zistené alebo ak spoločnosť Tifogroup má oprávnené podozrenie, že:

 

– Používateľ nedosiahol plnoletosť vo veku 16 rokov v čase registrácie alebo ju nedosiahol.

 

– Poskytnuté informácie uvedené v druhom odseku sú nesprávne, alebo ak používateľské meno

porušuje druhý odsek.

 

– Používateľ vytvoril alebo spravuje viac ako jeden účet.

 

2.5 Uzavretím Zmluvy sa považuje, že používateľ akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a preto úplne zrieka uplatnenia vlastných všeobecných obchodných podmienok.

 

  1. Účasť v predikčných súťažiach a získavanie cien

3.1 Používateľ môže hrať rôzne predikčné súťaže prostredníctvom Tifogame. Každá hra má svoje vlastné témy spojené s firmou, partnerom, sponzorom alebo inzerentom.

 

3.2 Jakmile má používateľ platný účet, ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku 2, získava možnosť zúčastniť sa týchto súťaží.

 

3.3 Účasť používateľa v súťaži je tiež bezplatná.

 

3.4 Používateľ sa môže vždy zúčastniť každej súťaže, pokiaľ je obdobie účasti stále platné. Po skončení obdobia účasti je možnosť zúčastniť sa súťaže uzavretá.

 

3.5 Na účasť v súťaži musí používateľ zadať predikciu na príslušnej stránke súťaže. Účasť v súťaži je platná len vtedy, keď je účasť explicitne potvrdená prostredníctvom potvrdenia vyskakovacieho okna. V prípade, že sa toto okno nezobrazí z akéhokoľvek dôvodu, alebo ak pri účasti v súťaži vznikne akýkoľvek iný problém, používateľ by mal na vlastnú iniciatívu kontaktovať spoločnosť Tifogroup (info@tifogame.be), aby overil, či bola jeho účasť zaznamenaná v systéme alebo nie. V opačnom prípade, ani Tifogroup, ani jeho zmluvní partneri nemôžu byť zodpovední, ak účasť nebola zaznamenaná v systéme z akéhokoľvek dôvodu, a používateľ nebude mať nárok na žiadnu cenu, aj keby vyhral s platnou účasťou.

3.6 Konečné výsledky zápasu sú tie, ktoré sú potvrdené oficiálnymi orgánmi (ako napríklad Pro League alebo iné futbalové asociácie). Výsledky sa výnimočne môžu zmeniť alebo vymazať príslušným orgánom. V týchto prípadoch si Tifogroup vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastného uváženia o úprave alebo zachovaní výsledkov.

 

3.7 Po skončení súťaže budú víťaz alebo víťazi informovaní spoločnosťou Tifogroup prostredníctvom e-mailu na poskytnutú e-mailovú adresu. Druhý e-mail bude zaslaný s ďalšími informáciami o cene a víťaz bude informovaný aj tretím e-mailom o spôsobe a časovom limite na uplatnenie ceny.

 

3.8 Je výhradnou zodpovednosťou víťazného používateľa uplatniť si cenu spôsobom a do časového limitu uvedeného v e-maile zmienenom v predchádzajúcom odseku. Nerešpektovanie takýchto inštrukcií alebo lehoty zbaví víťazného používateľa práva na získanie ceny a Tifogroup si vyhradzuje právo prideliť cenu inému účastníkovi.

  1. Záväzky používateľa

4.1 Používateľ zaručuje, že nebude vykonávať nasledujúce činy:

 

– Akýkoľvek pokus o podvod, skreslenie alebo zavádzanie bežného priebehu predikčnej súťaže, či už technickými prostriedkami alebo inak.

 

– Porušovanie, používanie Tifogame alebo nie, porušenia práv duševného vlastníctva, ako sa uvádza v článku 5, alebo práv na verejnú alebo súkromnú reklamu (tretích) strán.

 

– Odstránenie alebo zatemnenie názvu alebo loga spoločnosti Tifogroup, Tifogame alebo iného obchodného označenia, ktoré sa používa spoločnosťou Tifogroup.

 

– Ukladanie alebo distribúcia obsahu cez Tifogame, ktorý je považovaný za hanlivý, hrozivý, urážlivý, rasistický, diskriminačný, teroristický, vulgárny, pornografický alebo nenávistný.

 

– Vkladanie malvéru, spyvéru, vírusov, trojských koní, červov alebo podobného softvéru, ktorý by mohol poškodiť Tifogame alebo systém alebo počítač iných používateľov alebo akúkoľvek inú tretiu stranu.

 

– Pokus o modifikáciu, porušenie alebo obchádzanie akýchkoľvek bezpečnostných alebo overovacích opatrení Tifogame.

 

– Bez povolenia poskytovanie falošných identifikačných údajov alebo predstieranie, že je iným používateľom, aby získal prístup k akémukoľvek účtu, počítačom alebo sieťam súvisiacim s Tifogame.

 

– Vtáčanie sa do prevádzky Tifogame, ako je to napríklad prostredníctvom (automatizovaného) systému.

 

– Prístup k častiam Tifogame, na ktoré používateľ nemá oprávnenie.

 

– Iné činnosti, ktoré sú nelegálne alebo porušujú práva iných.

 

4.2 Používateľ je výhradne zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojich registračných údajov a prihlasovacích údajov týkajúcich sa jeho účtu. Preto sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 

– Používateľ uznáva, že registračné údaje a prihlasovacie údaje týkajúce sa jeho účtu sú prísne osobné a preto ich nesmie poskytnúť žiadnej inej osobe, ani ich zapisovať alebo ukladať do nezabezpečeného digitálneho súboru.

 

– Používateľ musí konať s diskréciou pri zadávaní prihlasovacích údajov svojho účtu.

 

– Používateľ nesmie povoľovať tretím stranám používanie svojho zariadenia, kým je stále prihlásený do svojho účtu prostredníctvom tohto zariadenia.

 

– Používateľ musí primerane zabezpečiť zariadenie, ktoré používa na účely používania Tifogame.

 

4.3 Ak tretia strana získa prístup a/alebo kontrolu k účtu a/alebo vykoná akékoľvek činy súvisiace s účtom, a to je v dôsledku porušenia používateľom vyššie uvedených opatrení, spoločnosť Tifogroup za to nenesie zodpovednosť. Okrem toho, ak takýto neoprávnený prístup, kontrola a/alebo akcie tretích strán v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených opatrení sú sprevádzané neoprávneným používaním Tifogame týmito tretími stranami v rozpore s článkom 4.1, používateľ bude musieť Tifogroupu vyrovnat finančnú náhradu podľa článku 8.

 

4.4 V prípade porušenia používateľom tohto článku má Tifogroup právo bez upozornenia pozastaviť prístup používateľa k jeho účtu, kým nedôjde k odstráneniu porušenia zo strany používateľa, alebo trvalo zablokovať účet a/alebo zakázať používateľovi prístup k Tifogame.

 

  1. Práva duševného vlastníctva

5.1 Používateľ uznáva, že práva duševného vlastníctva týkajúce sa Tifogame a súvisiacich dizajnov, softvéru, log, slogánov, štúdií, návrhov, fotografií, obchodných plánov a stratégií, webových stránok, textov, know-how a ďalších metodík patria integrálne a výlučne spoločnosti Tifogroup. Používateľ získava iba exkluzívne, celosvetové a bezplatné právo na používanie svojho osobného účtu v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

5.2 Pokiaľ nie je inak ustanovené alebo povolené povinným právom, používateľ nesmie reprodukovať, verejne komunikovať, dekompilovať, modifikovať, prekladať, predávať, inak komerčne využívať alebo vykonávať akýkoľvek iný vlastnícky čin v súvislosti s položkami uvedenými v predchádzajúcom odseku, celé alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tifogroup.

 

5.3 Okrem toho používateľ nesmie ukladať položky uvedené v prvom odseku do databázy, s výnimkou automatického ukladania týchto položiek prehliadačom.

 

5.4 Používateľ vyhlasuje, že je buď vlastníkom údajov používateľa, alebo že získal súhlas držiteľov príslušných práv duševného vlastníctva na ich používanie. Spoločnosť Tifogroup odmieta akúkoľvek zodpovednosť v tejto súvislosti.

 

5.5 Bez ohľadu na čokoľvek iné, spoločnosť Tifogroup bude mať právo zbierať a analyzovať údaje a iné informácie týkajúce sa poskytovania, používania a výkonnosti rôznych aspektov platformy Tifogame, účtu a údajov používateľa a spoločnosť Tifogroup bude ďalej mať neexkluzívne, bezplatné a celosvetové právo (počas a po uplynutí trvania tohto Zmluvy) na použitie vyššie uvedených informácií:

 

– Na zabezpečenie normálneho fungovania Tifogame. To zahŕňa napríklad, že používateľovo používateľské meno a profilový obrázok musia byť uložené spoločnosťou Tifogroup, aby sa mohli správne zobraziť.

 

– Na zlepšenie Tifogame a na iné vývojové, diagnostické a korekčné účely súvisiace s Tifogame.

– Na účely publikovania alebo iného použitia na propagáciu obchodných aktivít spoločnosti Tifogroup (napríklad na webových stránkach alebo na sociálnych mediálnych kanáloch), pričom sa údaje týkajúce sa budú psevdonymizované, agregované alebo anonymizované do možnej miery.

  1. Zodpovednosť

6.1 Používateľ musí používať Tifogame a účet v súlade s akýmikoľvek pokynmi, príručkami alebo inou dokumentáciou poskytnutou spoločnosťou Tifogroup, alebo ktoré sú rozumne bežné alebo zvyčajné. Spoločnosť Tifogroup nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia Tifogame.

 

6.2 Spoločnosť Tifogroup vynakladá všetko primerané úsilie na zabezpečenie dostatočnej úrovne Dostupnosti Tifogame a účtu a v prípade neprístupnosti podniká všetko primerané kroky na riešenie problému čo najskôr. Avšak, spoločnosť Tifogroup nezaručuje, že Tifogame alebo účet budú nepretržite dostupné alebo bezchybné. Okrem výslovne uvedeného inak, Tifogame a účet sú k dispozícii podľa definície „Dostupnosť“ a v stave, v akom sa nachádzajú. V súlade s tým spoločnosť Tifogroup odmieta všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie obmedzené na záruky dostupnosti, kvality a vhodnosti na určitý účel.

 

6.3 Okrem prípadov úmyselného pochybenia, spoločnosť Tifogroup, jej orgány, zamestnanci, zástupcovia a pobočky nebudú zodpovední za žiadne nemajetkové, nepriame alebo následné škody vrátane (bez obmedzenia) straty zisku, príjmov alebo príjmov, administratívnych alebo personálnych nákladov, zvýšených prevádzkových nákladov, nárokov tretích strán, škôd spôsobených chybami, neúplnosťou, vynechaním alebo nejasnosťami v akejkoľvek texte alebo dokumentácii poskytnutej. Spoločnosť Tifogroup nebude zodpovedná používateľovi za hrubé alebo úmyselné pochybenie zo strany zamestnancov, voľných pracovníkov, spolupracovníkov a/alebo zástupcov v rámci ich profesionálnej činnosti.

 

6.4 Okrem prípadov úmyselného pochybenia bude celková zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Tifogroup, jej orgánov, zamestnancov, zástupcov a pobočiek za všetky nároky vzniknuté počas trvania Zmluvy vždy obmedzená na sumu, pre ktorú je spoločnosť Tifogroup poistená.

 

6.5 Ak je spoločnosť Tifogroup, jej orgány, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a pridružené spoločnosti pripravené o možnosť plniť alebo pokračovať v plnení Zmluvy v dôsledku trvalého alebo dočasného prípadu vyššej moci, či už bol vyšší moc predvídateľný alebo nie, spoločnosť Tifogroup za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Okrem toho bude spoločnosť Tifogroup v tomto prípade oprávnená, bez povinnosti platiť akékoľvek škody, ukončiť Zmluvu celú alebo čiastočne prostredníctvom písomného oznámenia bez súdneho zásahu.

 

6.6 Ak používateľ nedá na spoločnosť Tifogroup (vrátane jej riaditeľov, partnerov a pridružených osôb alebo subjektov) žiadnu žalobu na náhradu škody, zanikne nárok na to právoplatnou operáciou zákona, ak sa nepodá pred príslušným súdom do jedného roka od okolností, na ktorých je nárok založený, boli známe používateľovi alebo by používateľa mohli rozumne vedieť.

  1. Trvanie a ukončenie

7.1 Zmluva je uzatvorená na neurčitý čas. Používateľ môže kedykoľvek ukončiť Zmluvu zrušením svojho účtu.

 

7.2 Používateľ uznáva, že nasledujúce okolnosti spôsobia zánik Zmluvy zákonom na úkor Používateľa, pokiaľ spoločnosť Tifogroup nezruší tento zánik písomne a nebude sa snažiť o plnenie Zmluvy, na ktoré má právo:

 

– Porušenie častí 4 až 5.

 

– Akékoľvek iné porušenie podmienok Zmluvy, ktoré Používateľ neodstráni do 15 dní od toho, ako mu spoločnosť Tifogroup písomne oznámi, že to urobí.

 

7.3 Všetky časti tejto Zmluvy, ktoré podľa svojej povahy prežijú zánik, prežijú zánik, vrátane, ale nie obmedzené na, povinnosti mlčanlivosti, zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti.

  1. Ochrana

8.1 Používateľ sa zaväzuje plne ohradiť a udržať spoločnosť Tifogroup, jej orgány, zamestnancov, nezávislých zmluvných strán a pobočky bezpečné pred akýmikoľvek nárokmi, záväzkami a vyrovnaniami, vrátane, ale nie obmedzené na, primerané právne a účtovné poplatky, vzniknuté v dôsledku činnosti, ktorá porušuje akúkoľvek ustanovenie častí 4 až 5.

  1. Ochrana osobných údajov

https://www.tifogame.be/en/privacy-policy

  1. Diverse

10.1 Neplatnosť, neplatnosť alebo nevymožiteľnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok a podmienok však bude mať svoj maximálny dovolený účinok a neovplyvní platnosť zvyšných ustanovení týchto podmienok a podmienok a nevedie k neplatnosti týchto ustanovení.

 

10.2 Táto Zmluva sa riadi výlučne belgickým právom. Akýkoľvek spor bude podliehať výlučnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa na sídle spoločnosti Tifogroup.

 

10.3 Spoločnosť Tifogroup si vyhradzuje právo zmeniť zloženie Tifogame a/alebo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek. V príslušných prípadoch spoločnosť Tifogroup o tom upozorní Používateľa s primeraným predstihom pred zmenou prostredníctvom oznámenia na Tifogame a/alebo prostredníctvom e-mailovej správy.