1. Definicije

1.1 U ovim opštim uslovima navedeni termini imaju sledeće značenje:

– „Nalog“: skup ličnih podataka za registraciju i podaci za prijavljivanje.

– „Opšti uslovi“: ovi opšti uslovi, uključujući njihove priloge, ako postoje, koji se primenjuju integralno i isključivo na pristup i korišćenje Tifogame-a.

– „Dostupnost“: period vremena tokom kog je Tifogame i/ili Nalog dostupan Korisniku. Periodi najavljenih sesija održavanja se ne računaju prilikom određivanja ukupne Dostupnosti.

– „Tifogame“: označava onlajn platformu koju Korisniku stavlja na raspolaganje Tifogroup, kao i pripadajuće poboljšanja, proširenja, održavanje, podršku i izmene.

– „Prava intelektualne svojine“ znače sva stečena i buduća prava intelektualne svojine, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, žigove, prava dizajna, patente, know-how, poslovne tajne, sve prijave za zaštitu ili registraciju pomenutih prava i sve proširenja i obnove istih koja postoje bilo gde u svetu, kao i sva druga prava intelektualne svojine zaštićena važećim zakonom.

– „Korisnik“: osoba koja kreira Nalog i koristi Tifogame i s kojom je ovaj Ugovor sklopljen.

– „Korisnički podaci“: svi podaci koje Korisnik sam unosi na Tifogame.

– „Ugovor“: ugovor zaključen između Tifogroup-a i Korisnika putem potvrde Uslova i odredbi od strane Korisnika.

– „Viša sila“: svaki događaj ili okolnost izvan razumne kontrole i bez krivice pogođene strane, koji privremeno ili trajno sprečava pogođenu stranu da (dalje) ispuni svoje ugovorne obaveze. Takvi događaji ili okolnosti uključuju, ali nisu ograničeni na: nerede, ratove, terorističke akcije, zemljotrese, poplave, požare i druge prirodne katastrofe, sabotaže, štrajkove, epidemije ili pandemije, prekide i kvarove računarskih objekata, itd.

– „Nagrada“ označava ono što Korisnik može osvojiti ako pobedi na predviđanju i kako je dalje precizirano na stranici predviđanja.

– „Tifogroup“: Tifogroup BV, sa sedištem u Ostendu 8400, Northlaan 13, Belgija, sa matičnim brojem 0686.636.274.

– „Poverljive informacije“ označavaju bilo koje informacije koje strane smatraju poverljivim, ili zato što ih je Tifogroup jasno označio kao poverljive ili svojinske, ili zato što bi informacije razumno trebalo smatrati poverljivim s obzirom na prirodu informacija ili okolnosti. Poverljive informacije uključuju, ali nisu ograničene na informacije koje nisu opšte poznate javnosti, poput poslovnih tajni, know-howa, poslovnih planova i strategija, podataka o osoblju i finansijskih informacija.

– „Predviđanje“ označava bilo koje takmičenje, u formi predviđanja, koje je dostupno Korisniku na Tifogame-u, kroz koje jedan ili više Korisnika mogu osvojiti Nagrade.

  1. Uslovi za registraciju

2.1 Registracija na Tifogame je dozvoljena samo fizičkim licima koja su zakonski sposobna i koja su navršila punoletstvo od 16 godina.

2.2 Prilikom registracije, Korisniku se traži da pruži validnu email adresu, jedinstveno korisničko ime, lozinku, ime i prezime. Korisnik garantuje da će pružiti tačne informacije. Takođe, Korisnik garantuje da korisničko ime nije suprotno javnom redu ili moralu, što podrazumeva da korisničko ime ne sme sadržati, između ostalog, nijedan klevetnički, preteći, uvredljiv, rasistički, diskriminatorski, teroristički, vulgaran, pornografski ili mrzilački sadržaj.

2.3 Svako fizičko lice ima pravo na maksimum jedan Nalog. Kreiranje ili upravljanje više naloga od strane istog Korisnika nije dozvoljeno.

2.4 Tifogroup ima pravo da privremeno ili trajno blokira Nalog, bez mogućnosti Korisnika da ostvari bilo kakvo pravo protiv Tifogroup-a, ako se utvrdi ili ako Tifogroup ima osnovanu sumnju da:

– Korisnik nije dostigao punoletstvo od 16 godina u vreme registracije ili je tada bio mlađi od tog uzrasta.

– Komunicirane informacije navedene u drugom pasusu nisu tačne ili ako je korisničko ime u suprotnosti sa drugim pasusom.

– Korisnik je kreirao ili upravlja više od jednog naloga.

2.5 Zaključenjem Ugovora, Korisnik se smatra da prihvata ove Opšte uslove i stoga potpuno odriče primene svojih sopstvenih opštih uslova.

  1. Učešće u Takmičenjima u Predviđanju i Osvojenje Nagrada

3.1 Korisnik može učestvovati u različitim Takmičenjima u Predviđanju putem Tifogame-a. Svaka igra ima svoju temu povezanu sa kompanijom, partnerom, sponzorom ili oglašivačem.

3.2 Čim Korisnik ima validan Nalog koji ispunjava uslove navedene u Članu 2, Korisnik dobija mogućnost da učestvuje u ovim Takmičenjima.

3.3 Učešće Korisnika u Takmičenju je takođe besplatno.

3.4 Korisnik uvek može učestvovati u svakom Takmičenju dok traje period učestvovanja. Nakon završetka perioda učestvovanja, mogućnost učestvovanja u Takmičenju se zatvara.

3.5 Da bi učestvovao u Takmičenju, Korisnik mora uneti predviđanje na odgovarajućoj stranici Takmičenja. Učešće u Takmičenju je samo validno kada je učešće eksplicitno potvrđeno putem potvrdnog polja. U slučaju da se ovo polje ne pojavi iz bilo kog razloga, ili ako se pojavi bilo koji drugi problem prilikom učešća u Takmičenju, Korisnik bi trebalo da kontaktira Tifogroup (info@tifogame.be) po sopstvenoj inicijativi, kako bi proverio da li je unos zabeležen u sistemu ili ne. U suprotnom, ni Tifogroup ni njegovi ugovorni partneri ne mogu biti odgovorni ako učešće iz bilo kog razloga nije zabeleženo u sistemu, i Korisnik neće moći da traži bilo koju Nagradu čak i ako bi osvojio Takmičenje sa validnim učešćem.

3.6 Konačni rezultati utakmice su oni potvrđeni od strane zvaničnih organa (kao što su Pro Liga ili druge fudbalske asocijacije). U izuzetnim slučajevima, rezultati se mogu izmeniti ili obrisati od strane nadležnog organa. U tim slučajevima, Tifogroup zadržava pravo da na diskrecionoj osnovi odluči da li će prilagoditi ili zadržati rezultate.

3.7 Nakon završetka Takmičenja, pobednik ili pobednici će biti obavešteni od strane Tifogroup-a putem emaila na pruženu email adresu. Drugi email će biti poslat pružajući dalje informacije o nagradi i pobednik će takođe biti obavešten trećim emailom o načinu i roku za preuzimanje Nagrade.

3.8 Odgovornost je isključivo na pobedniku da zatraži Nagradu na način i u roku navedenom u emailu iz prethodnog pasusa. Nepoštovanje takvih instrukcija ili roka će lišiti pobednika prava na dobijanje Nagrade i Tifogroup zadržava pravo da Nagradu dodeli drugom učesniku.

  1. Obaveze Korisnika

4.1 Korisnik garantuje da neće vršiti sledeće radnje:

– Bilo kakav pokušaj prevare, iskrivljivanja ili obmane normalnog toka Takmičenja u Predviđanju, bilo tehničkim sredstvima ili na drugi način.

– Vršenje, korišćenje Tifogame-a ili ne, povreda prava intelektualne svojine kako je navedeno u Članu 5, ili prava na javnost ili privatnost bilo koje (treće) strane.

– Uklanjanje ili zatamnjivanje imena ili logotipa Tifogroup-a, Tifogame-a, ili bilo kog drugog komercijalnog obeležja koje je primenjeno od strane Tifogroup-a.

– Skladištenje ili distribuciju sadržaja putem Tifogame-a koji je klevetnički, preteći, uvredljiv, rasistički, diskriminatoran, teroristički, vulgaran, pornografski ili mrzovoljan.

– Unošenje malvera, špijunskih programa, virusa, trojanskih konja, crva ili sličnog softvera koji može oštetiti Tifogame ili sistem ili računar drugih korisnika ili bilo koje druge treće strane.

– Pokušaj izmene, kršenja ili zaobilaženja bilo koje sigurnosne ili autentifikacione mere Tifogame-a.

– Bez odobrenja, pružanje lažnih informacija o identifikaciji ili predstavljanje druge osobe kako bi se dobio pristup bilo kom Nalogu, računarima ili mrežama povezanim sa Tifogame-om.

– Ometanje rada Tifogame-a, kao što je kroz (automatizovani) sistem.

– Pristupanje delovima Tifogame-a za koje Korisnik nema ovlašćenje.

– Druge aktivnosti koje su nezakonite ili krše prava drugih.

4.2 Korisnik je isključivo odgovoran za očuvanje poverljivosti svojih registracionih podataka i podataka za prijavljivanje koji se odnose na njegov Nalog. Stoga se obavezuje da će poštovati sledeće mere:

– Korisnik priznaje da su registracioni podaci i podaci za prijavljivanje koji se odnose na njegov Nalog strogo lični i stoga ih ne sme proslediti bilo kojoj drugoj osobi, niti ih sme zapisati ili čuvati u nezaštićenom digitalnom fajlu.

– Korisnik mora delovati s diskrecijom prilikom unošenja podataka za prijavljivanje na svoj Nalog.

– Korisnik ne sme ovlastiti treće strane da koriste njegov uređaj dok je Korisnik još uvek prijavljen na svoj Nalog putem tog uređaja.

– Korisnik mora razumno obezbediti uređaj koji koristi u svrhu korišćenja Tifogame-a.

4.3 Ako treća strana dobije pristup i/ili kontrolu nad Nalogom i/ili izvrši bilo koju radnju koja se odnosi na Nalog, a to je posledica Korisnikovog kršenja gorenavedenih mera, Tifogroup neće biti odgovoran za to. Osim toga, ako takav neovlašćeni pristup, kontrola i/ili radnja od strane treće strane zbog nepoštovanja pomenutih mera prati neovlašćena upotreba od strane takve treće strane Tifogame-a u suprotnosti sa Odeljkom 4.1, Korisnik će obeštetiti Tifogroup u skladu sa Odeljkom 8.

4.4 U slučaju kršenja od strane Korisnika ovog Člana, Tifogroup će imati pravo da suspenduje pristup Korisnika svom Nalogu bez obaveštenja dok se kršenje ne otkloni od strane Korisnika, ili da trajno blokira Nalog i/ili zabrani Korisniku pristup Tifogame-u.

  1. Prava intelektualne svojine

5.1 Korisnik priznaje da prava intelektualne svojine koja se odnose na Tifogame i pripadajuće dizajne, softver, logotipe, slogane, studije, crteže, fotografije, poslovne planove i strategije, veb sajtove, tekstove, know-how i druge metodologije pripadaju integralno i isključivo Tifogroup-u. Korisnik stiče isključivo, svetsko i besplatno pravo na korišćenje svog ličnog naloga u skladu sa ovim Opštim uslovima i odredbama.

5.2 Osim ako nije drugačije određeno ili dozvoljeno obaveznim zakonom, Korisnik ne sme reprodukovati, javno komunicirati, dekompilirati, modifikovati, prevesti, prodavati, na drugi način komercijalno eksploatisati ili izvršiti bilo koji drugi pravni akt u vezi sa predmetima navedenim u prethodnom pasusu, u celini ili delimično, bez prethodnog pisanog pristanka Tifogroup-a.

5.3 Nadalje, Korisniku nije dozvoljeno skladištiti predmete navedene u prvom pasusu u bazi podataka, osim za automatsko keširanje ovih predmeta od strane pregledača.

5.4 Korisnik izjavljuje da je ili vlasnik Korisničkih podataka, ili da je dobio pristanak nosilaca odgovarajućih prava intelektualne svojine za njihovu upotrebu. Tifogroup se odriče svake odgovornosti u vezi s tim.

5.5 Bez obzira na bilo šta suprotno, Tifogroup će imati pravo da prikuplja i analizira podatke i druge informacije koje se odnose na pružanje, korišćenje i performanse različitih aspekata platforme Tifogame, naloga i Korisničkih podataka, i Tifogroup će dalje imati neisključivo, bez naknade i svetsko pravo (tokom i nakon trajanja ovog Sporazuma) da koristi pomenute informacije:

– Da bi omogućili normalan rad Tifogame-a. To podrazumeva, na primer, da korisničko ime i profilna slika Korisnika moraju biti skladišteni od strane Tifogroup-a kako bi se pravilno prikazali.

– Da bi poboljšali Tifogame i u druge svrhe razvoja, dijagnostike i korektivnih aktivnosti u vezi sa Tifogame-om.

– U svrhu objavljivanja ili upotrebe na drugi način za promociju komercijalnih aktivnosti Tifogroup-a (npr. na veb sajtu ili na društvenim mrežama), u kojem slučaju će relevantni podaci biti pseudonimizovani, agregirani ili anonimizovani koliko je to moguće.

  1. Odgovornost

6.1 Korisnik će koristiti Tifogame i nalog u skladu sa bilo kakvim uputstvima, priručnicima ili drugom dokumentacijom dostupnom od strane Tifogroup-a, ili koja su razumna ili uobičajena. Tifogroup neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz nepravilne upotrebe Tifogame-a.

6.2 Tifogroup ulaže sve razumne napore da obezbedi adekvatan nivo Dostupnosti Tifogame-a i naloga, i u slučaju Nepostupanja, Tifogroup ulaže sve razumne napore da reši problem što je pre moguće. Međutim, Tifogroup ne garantuje da će Tifogame ili nalog biti neprekidni ili bez grešaka. Osim ako nije izričito drugačije određeno, Tifogame i nalog su dostupni kako je definisano pod „Dostupnost“ i u stanju u kojem se nalaze. Shodno tome, Tifogroup se odriče svih garancija, izričitih ili podrazumevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, garancije Dostupnosti, kvaliteta i prikladnosti za određenu svrhu.

6.3 Osim u slučaju namernog postupanja, Tifogroup, njegova tela, zaposleni, agenti i povezana lica neće biti odgovorni za plaćanje bilo kakve štete za bilo kakav nematerijalni, neizravni ili posledični gubitak ili štetu, uključujući (bez ograničenja) gubitak profita, prihoda ili prihoda, administrativne ili osobljene troškove, povećane nadnice, zahteve trećih strana, štetu prouzrokovanu greškama, netačnostima, propustima ili nejasnoćama u bilo kom tekstu ili dokumentaciji pruženoj. Tifogroup neće biti odgovoran korisniku za grubo ili nameravano postupanje zaposlenih, honoraraca, saradnika i/ili predstavnika u obavljanju njihovih profesionalnih aktivnosti.

6.4 Osim u slučaju namernog postupanja, ukupna ugovorna i vanugovorna odgovornost Tifogroup-a, njegovih tela, zaposlenih, agenata i povezanih lica za sve zahteve koji proizilaze tokom trajanja Sporazuma u svakom trenutku će biti ograničena na iznos za koji je Tifogroup osiguran.

6.5 Ako je Tifogroup, njegova tela, zaposleni, samostalni preduzetnici i povezana preduzeća sprečeni Force Majeure-om, trajnim ili privremenim, da izvrše ili nastave izvršavanje Sporazuma, bez obzira da li je Force Majeure bio predvidljiv, Tifogroup neće biti odgovoran za to. Nadalje, Tifogroup će u tom slučaju imati pravo, bez obaveze plaćanja štete, da raskine Sporazum u celini ili delimično putem pisanog obaveštenja bez sudskog posredovanja.

6.6 Svaki zahtev korisnika za naknadu štete protiv Tifogroup-a (uključujući njegove direktore, partnere i povezane osobe ili entitete) će prestati da važi po zakonu ako nije pokrenut pred nadležnim sudom u roku od jedne godine od saznanja korisnika o činjenicama na kojima se zasniva zahtev ili ako bi ih korisnik razumno mogao znati.

  1. Trajanje i raskid

7.1 Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Korisnik može u bilo kom trenutku raskinuti Sporazum prekidom svog naloga.

7.2 Korisnik priznaje da će sledeće okolnosti automatski dovesti do raskida Sporazuma po zakonu na štetu Korisnika, osim ako Tifogroup ne odustane od ovog raskida pismenim putem i sprovede izvršenje Sporazuma, što je pravo Tifogroup-a:

– Svako kršenje odeljaka 4 do 5.

– Svako drugo kršenje odredbi Sporazuma koje Korisnik ne popravi u roku od 15 dana nakon što mu Tifogroup da pismeni nalog da to učini.

7.3 Svi delovi ovog Sporazuma koji prirodom svoje izdržavaju raskid opstaju nakon raskida, uključujući, ali ne ograničavajući se na obaveze povjerljivosti, odricanje od garancija i ograničenje odgovornosti.

  1. Nadoknada štete

8.1 Korisnik se obavezuje da će obeštetiti i zaštititi Tifogroup-a, njegova tela, zaposlene, nezavisne preduzetnike i povezana lica od svih zahteva, obaveza i sporazuma, uključujući, bez ograničenja, razumne pravne i računovodstvene troškove, koji proizilaze iz ili se tvrdi da proizilaze iz postupaka koji krše bilo koju odredbu odeljaka 4 do 5.

  1. Zaštita ličnih podataka

https://www.tifogame.be/en/privacy-policy

  1. Ostalo

10.1 Ništavost, nevažnost ili neprovedivost bilo koje odredbe ovih uslova i odredbi ipak će imati svoj maksimalno dopušteni efekat i neće uticati na važnost preostalih odredbi ovih uslova i odredbi, niti će dovesti do ništavosti tih odredbi.

10.2 Ovaj Sporazum isključivo je podložan belgijskom pravu. Svaki spor biće podložan isključivoj nadležnosti sudova koji se nalaze na adresi Tifogroup-a.

10.3 Tifogroup zadržava pravo da u bilo koje vreme promeni sastav Tifogame-a i/ili ovih Uslova i odredbi. U tom slučaju, Tifogroup će obavestiti Korisnika o tome u razumnom roku pre promene putem obaveštenja na Tifogame-u i/ili putem e-pošte.